Krajowy Program Kolejowy Ministerstwo Infrastruktury Portal Gov pl

Aby tory nie stanowiły barier dla dzikich zwierząt, powstają specjalne przejścia tzw. Ekodukty nad torami i zapewnione są drogi migracji przy mostach i przepustach. Program wieloletni, jakim jest KPK, zabezpiecza finansowanie dla ważnych, strategicznych projektów kolejowych. Na posiedzeniu 16 sierpnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez Ministra Infrastruktury w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Formalnie ten dokument jest aktualizacją obecnego KPK, który obowiązywał do 2023 r.

stopka Ministerstwo Infrastruktury

Przyjęcie przez rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego oznacza nowe otwarcie dla inwestycji kolejowych w Polsce. Jestem pewien, że dzięki temu transport kolejowy będzie się w Polsce nadal dynamicznie rozwijał, tak jak to się dzieje od 2015 roku — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Projekt KPK stanowi uzupełnienie obowiązującego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027. Jednocześnie projekt KPK zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014–2020, m.in.

Ruszają konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku

Na terenie województwa podkarpackiego eksploatowanych jest 894,83 km linii kolejowych, co stanowi około 5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 390,49 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2016 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa podkarpackiego 21 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN. Na terenie województwa opolskiego eksploatowanych jest 766,12 km linii kolejowych, co stanowi około 4% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 474,99 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa opolskiego 14 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 0,5 mld PLN. Na terenie województwa mazowieckiego eksploatowanych jest 1676,47 km linii kolejowych, co stanowi około 9% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 1372,08 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa mazowieckiego 34 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 8 mld PLN.

stopka Ministerstwo Infrastruktury

EUR/USD. Korekta maleje. (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Do końca 2030 roku planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych, co pozwoli na uruchamianie połączeń zestawianych z nowoczesnych i komfortowych składów.

Ruszają konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku

Dodatkowe tory, obiekty i nowoczesne urządzenia pozwalają skrócić czas przejazdu i zwiększyć liczbę pociągów. PKP PLK zakłada kontynuację modernizacji i rewitalizacji istniejącej sieci kolejowej, w tym szybkiej kolei między największymi miastami. Zakładane prędkości przejazdowe mają wynosić 160 km/h dla połączeń pasażerskich oraz 120 km/h dla połączeń towarowych. KPK to znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. Atrakcyjność kolei wzmocni spójna sieć kolejowa o wyższych prędkościach, zapewniających krótsze podróże we wszystkich regionach, w ruchu międzyregionalnym oraz konkurencyjne przewozy towarowe m.in. W ramach realizacji planu, na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK wykonane zostały roboty inwestycyjne, obejmujące w szczególności modernizację, rewitalizację lub budowę m.in.

Ruszają konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku

  1. Atrakcyjność kolei wzmocni spójna sieć kolejowa o wyższych prędkościach, zapewniających krótsze podróże we wszystkich regionach, w ruchu międzyregionalnym oraz konkurencyjne przewozy towarowe m.in.
  2. W najbliższych latach zmiany na liniach kolejowych poprawią również standard przewozów towarowych.
  3. Program stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
  4. Sucha Beskidzka Zamek, Wólka Orłowska, Gorzów Wielkopolski Wschodni – to nowe przystanki, które już służą podróżnym w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem.

W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 18 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN. Na terenie województwa dolnośląskiego eksploatowanych jest 1749,69 km linii kolejowych, co stanowi około 9,5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 1046,32 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa dolnośląskiego 27 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 2 mld PLN. Do końca 2030 roku w ramach wszystkich inwestycji kolejowych planowanych do realizacji przez narodowego zarządcę infrastruktury planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych. Pozwoli to na uruchamianie połączeń zestawianych z nowoczesnych i komfortowych składów. Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego do spraw transportu.

stopka Ministerstwo Infrastruktury

Modernizacja trasy z Tarnowa do Muszyny zapewni szybszą i wygodniejszą podróż w Beskidy. Na Dolnym Śląsku krótko i wygodnie dojeżdżamy już z Wrocławia w Karkonosze. W najbliższych latach zmiany na liniach kolejowych poprawią również standard przewozów towarowych.

Na terenie województwa małopolskiego eksploatowanych jest 989,13 km linii kolejowych, co stanowi około 5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 812,03 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa małopolskiego 26 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 7,5 mld PLN. Na terenie województwa łódzkiego eksploatowanych jest 1080,25 km linii kolejowych, co stanowi około 6% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 889,76 km.

Na skutek przeniesienia niektórych etapów projektów ujętych w obowiązującym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027. Rozpoczynają się konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.

Zakładana elektryfikacja wybranych linii kolejowych w sposób szczególny wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących z przewozów kolejowych, wynikających z użytkowania lokomotyw spalinowych. Elektryfikacja linii kolejowych wdrażana ze względu na zidentyfikowanie potrzeby w zakresie poprawy efektywności sieci (poprawa przepustowości), oddziałuje bezpośrednio na poprawę stanu środowiska. Lokalne centra sterowania (LCS) wyposażone w komputerowe systemy i nowoczesne urządzenia pozwalają sprawniej i bezpieczniej prowadzić ruch większej liczby pociągów na modernizowanych liniach. Montowane są nowe rozjazdy – elementy torów zapewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Dobrze zaplanowane i modernizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska linie kolejowe, gwarantują kolei status ekologicznego środka transportu. Nowe tory to ograniczony hałas przejeżdżających pociągów dzięki wykorzystaniu specjalnych materiałów i ekranów akustycznych.

Na terenie województwa śląskiego eksploatowanych jest 1739,09 km linii kolejowych, co stanowi około 9,5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 1287,93 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa śląskiego 31 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 4 mld PLN. Na terenie województwa pomorskiego eksploatowanych jest 1159,39 km linii kolejowych, co stanowi około 6% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 667,76 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa pomorskiego 16 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 6 mld PLN. Na terenie województwa podlaskiego eksploatowanych jest 653,64 km linii kolejowych, co stanowi około 3,5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 436,52 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 rok, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa podlaskiego 16 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 2,5 mld PLN.

Budowę dwupoziomowych przejazdów kolejowo-drogowych, przyczyniając się do  zniwelowania postojów pojazdów samochodowych przed skrzyżowaniem z szynami kolejowymi, wpływają na redukcję emisji spalin tych pojazdów. Aby tak było, w całej Polsce przebudowywane są istniejące i budowane nowe obiekty. Sucha Beskidzka Zamek, Wólka Orłowska, Gorzów Wielkopolski Wschodni – to nowe przystanki, które już służą podróżnym w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem. Będą dostępne dla wszystkich, wyposażone w wiaty i ławki, nowoczesny system informacji oraz czytelne oznakowanie. Perony i przejścia podziemne wyposażane są w windy i pochylnie oraz bardziej i czytelniej oznakowane. Dzięki temu łatwiejsza staje się droga do pociągu dla osób o ograniczonej mobilności, opiekunów z dziećmi, osób z ciężkim bagażem.

Modernizowane tory to zwiększenie prędkości dla pociągów z węglem, kruszywem na budowę dróg, składów z kontenerami. Nowe i przebudowane mosty oraz wiadukty stopniowo zapewniają płynniejszą drogę przewozu bez zbędnych zwolnień i postojów m.in. Lepiej wyposażone stacje z dodatkowymi torami gwarantują sprawną obsługę składów towarowych i punktualny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych. Roboty budowlane objęły większość terytorium kraju, w tym ze szczególną intensywnością prowadzone były na południu Polski, na Mazowszu, w Wielkopolsce i w województwie zachodniopomorskim. Dzięki prowadzonym inwestycjom, podnoszone są nie tylko parametry eksploatacyjne linii kolejowych, takie jak maksymalna prędkość lub dopuszczalny nacisk osi. Modernizacje te w dużym stopniu zapewnianą spełnienie wymagań zasadniczych interoperacyjności określonych w TSI dla danego podsystemu 8.

Zdecydowana większość linii kolejowych objętych planowanymi do realizacji działaniami inwestycyjnymi jest już zelektryfikowana. Wraz z poprawą stanu technicznego nawierzchni kolejowej, na przedmiotowych liniach realizowane są działania modernizacyjne sieci trakcyjnej, w celu osiągnięcia zakładanych parametrów eksploatacyjnych. Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących przystanków kolejowych oraz integracji transportu kolejowego z miejskim pociąg staje się bardziej konkurencyjny względem samochodu.

W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa łódzkiego 25 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 5,5 mld PLN. Na terenie województwa lubuskiego eksploatowanych jest 889,64 km linii kolejowych, co stanowi około 5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 642,97 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa lubuskiego 11 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 0,5 mld PLN. Na terenie województwa lubelskiego eksploatowanych jest 924,19 km linii kolejowych, co stanowi około 5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 480,81 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa lubelskiego 14 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 3 mld PLN. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego eksploatowanych jest 1199,41 km linii kolejowych, co stanowi około 6,5% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 839,86 km.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego eksploatowanych jest 1147,65 km linii kolejowych, co stanowi około 6% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 782,03 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa zachodniopomorskiego 11 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 2,5 mld PLN. Na terenie województwa wielkopolskiego eksploatowanych jest 1877,64 km linii kolejowych, co stanowi około 10% Prognoza ekonomiczna dla 10 września-Forex linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 1128,9 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa wielkopolskiego 27 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 5,5 mld PLN. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego eksploatowanych jest 1080,58 km linii kolejowych, co stanowi około 6% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 695,49 km.

W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 11 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN. Na terenie województwa świętokrzyskiego eksploatowanych jest 601,23 km linii kolejowych, co stanowi około 3% linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Długość linii o znaczeniu państwowym wynosi 428,52 km. W ramach, zaktualizowanego w lipcu 2017 roku, Krajowego Programu Kolejowego przewiduje się do 2023 roku realizację na terenie województwa świętokrzyskiego 12 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości około 1,5 mld PLN.

Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cele szczegółowe obejmują wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych. W ramach Planu Inwestycyjnego na 2018 rok przyjęto do realizacji ponad 200 projektów inwestycyjnych, w których najistotniejszą grupę stanowiły projekty finansowane z CEF oraz POIiŚ. Inwestycje, zwiększające możliwości sieci kolejowej, zapewniają szybki dojazd do atrakcyjnych turystycznie miejsc i regionów. Budowa łącznic w Krakowie i Suchej Beskidzkiej oraz modernizacja linii do Zakopanego, to coraz krótsze podróże na Podhale i do stolicy Tatr.

Ścieżki naprowadzające, dotykowe pasy bezpieczeństwa, poręcze i windy oznakowane alfabetem Braille’a ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidzącym poruszanie się w obszarze stacji, dojście do kas biletowych i pociągu.