Struktura Zarządcza Santander Bank Polska Santander Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2017

Głównym ciałem zarządczym odpowiadającym za kwestie CSR w banku jest Komitet ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Santander Bank Polska, któremu przewodniczy Prezes Zarządu. Jego zadaniem jest wyznaczanie Certyfikat FSFR standardów i zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w styczniu 2022 r. Nałożył na Santander Bank Polska karę administracyjną w wysokości 545 tys.

Investor Relations

Grupa ta również dysponowała akcjami Wielkopolskiego Banku Kredytowego (w marcu 1995 nabyła od Skarbu Państwa 16,2% akcji, w następnych latach nabywała kolejne udziały w spółce). 13 czerwca 2001, uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego z 7 marca 2001, z połączenia obu instytucji utworzono Bank Zachodni WBK[4]. AIB objęła 70,5% udziałów w powstałym banku. 23 czerwca 2001 rozpoczęto obrót akcjami banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni, Bank Zachodni WBK) – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Trzeci bank w Polsce pod względem wartości aktywów[2] i trzeci pod względem liczby placówek[3].

Skład zarządu (stan na 31 grudnia 2020 r.)

Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest zadowolenie i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. Fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Poszukaj informacji

Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska, otrzymał w nowej strukturze Grupy funkcję Szefa na Polskę (Country Head). Do zakresu jego działania wchodzą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz banku. Pamiętaj, że masz prawo do usunięcia podanych nam w formularzu danych.

Zobacz więcej pytań o: Najczęściej zadawane pytania – konta bankowe

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Santander Bank Polska S.A. O zmianach, jakie nastąpiły w okresie od 31 grudnia 2016 r. W składzie Zarządu Santander Bank Polska  informujemy TUTAJ. Jeden z wrocławskich Delta – Wskaźnik klastra Globe Trader krasnali, Wypłatnik, umieszczony przy Rynku wypłaca gotówkę z miniaturowego bankomatu w Oddziale Krasnoludzkim BZ WBK[32]. Po raz trzeci Santander Bank Polska zdobył tytuł „Złoty Bank” za najlepszą wielokanałową jakość obsługi. W kategoriach produktowych „Złoty Bankier”…

Wyjątkowa okazja: Bank Pocztowy wprowadza promocje dla nowych klientów. Do zdobycia…

Ustalają również założenia dla planów biznesowych i finansowych, zatwierdzają plany i monitorują ich wykonywanie. Regularnie informują Radę Nadzorczą o sytuacji banku w zakresie i w terminach uzgodnionych z tym organem. Powołują komitety stałe i doraźne oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami. W skład komitetów wchodzą członkowie Zarządu oraz osoby spoza Zarządu. Administratorem danych osobowych jest Santander Bank Polska S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych osobowych.

Był także Dyrektorem Zarządzającym ARK Life Assurance Company Limited w Irlandii. Nowa struktura organizacyjna Grupy Santander ma zapewnić efektywną realizację ogłoszonej strategii, której filarami są przyśpieszenie procesu digitalizacji, podwyższenie Unijne rozmowy w sprawie szczepień and brexitu efektywności operacyjnej oraz poprawa alokacji kapitału. Podczas Dnia Inwestora Grupa Santander ogłosiła średnioterminową strategię biznesową, ukierunkowaną na rozwój skali biznesu i zwiększenie zyskowności. Ogłoszono również nową strukturę Grupy.

Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Od grudnia 2017 r. Piastuje stanowisko Non-Executive Director Santander UK z ramienia Banco Santander. Wcześniej, w latach 2001 – 2011 był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. W swojej karierze był związany z Grupą AIB,  m.in. Jako Dyrektor Zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej oraz Dyrektorem Zarządzającym Polską Dywizją.

Prezes zarządu Santander Bank Polska już po raz drugi znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Forbes „Bankowiec Roku”… Powodem rezygnacji jest podjęcie decyzji o przejściu na emeryturę po ponad 50 latach pracy zawodowej, w tym ponad 20 latach pracy w Banku Zachodnim WBK, a następnie w Santander Bank Polska – podał bank. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. Codziennie aktualne wiadomości ze świata finansów.

  1. Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Santander Bank Polska S.A.
  2. Aby z niego skorzystać kliknij i przejdź do Polityki przetwarzania danych osobowych.
  3. Codziennie aktualne wiadomości ze świata finansów.
  4. Jego zadaniem jest wyznaczanie standardów i zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem.
  5. Połączony bank funkcjonował jako Bank Zachodni WBK, a marka handlowa Kredyt Bank była używana jeszcze przez krótki czas jako znak towarowy części produktów[12].

30 marca 2010 AIB ogłosiło zamiar sprzedaży udziałów w BZ WBK, a 10 września 2010 potwierdzono te zamiary, podając nabywcę – hiszpańską grupę Banco Santander, która miała nabyć od AIB 70,36% akcji warte 3,1 mld euro[8]. 30 marca 2011 Santander w ramach wezwania skupił 69,912 mln akcji spółki, obejmując w niej 95,67% udziałów[9]. Grupa Santander porozumiała się z belgijskim KBC w sprawie zakupu należącego do tej drugiej grupy banku Kredyt Bank. Następstwem transakcji stało się połączenie obu polskich banków[10]. 4 stycznia 2013 nastąpił wpis do KRS, na mocy którego Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym Kredyt Banku[11]. Połączony bank funkcjonował jako Bank Zachodni WBK, a marka handlowa Kredyt Bank była używana jeszcze przez krótki czas jako znak towarowy części produktów[12].

Aby z niego skorzystać kliknij i przejdź do Polityki przetwarzania danych osobowych. Zarządzaj swoimi finansami, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Poznaj bankowość internetową dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami. Korzystaj z produktów bankowych i zobacz, jakie możliwości daje Ci konto bankowe. Gerry Byrne złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Santander Banku Polska ze skutkiem na chwilę przyjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały zatwierdzającej raport rady nadzorczej z działalności w 2020 r. Decyzję kredytową i warunki kredytu uzależniamy od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Gerry Byrne jest absolwentem Harvard Business School, Irish Management Institute oraz Irish Institute of Bankers. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Od grudnia 2017 r. Piastował stanowisko Non-Executive Director Santander UK z ramienia Banco Santander. Wcześniej, w latach 2001 – 2011 był zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. W swojej karierze był związany z Grupą AIB,  m.in.

Należy do hiszpańskiej grupy Santander. Jego prezesem zarządu jest Michał Gajewski[4]. Członkowie Zarządu określają misję banku, wyznaczają długoterminowe plany, działania i cele strategiczne banku.

Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca  2017 r. W sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.

Prowadzi analizę organizacji pod kątem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jarosław Dobosz, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Santander Bank Polska, zapowiedział że bank zaskarży decyzję o karze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego[28]. Sam artykuł opublikowany został w listopadzie 2018 r., wtedy też miał miejsce incydent. Santander Bank Polska tłumaczył, że nie zgłosił tego naruszenia, gdyż przesyłka została odnaleziona przez jedną zidentyfikowaną osobę w krótkim czasie, po jej utracie przez kuriera[27]. Ponadto ustalono, że nie brakowało w niej żadnych dokumentów.

Jako dyrektor zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej oraz dyrektor zarządzający Polską Dywizją. Był także dyrektorem zarządzającym ARK Life Assurance Company Limited w Irlandii. Opłata za połączenie z Infolinią zgodna z taryfą danego operatora.

Do 2017 usługi banku reklamował aktor Kevin Spacey[24]. W sierpniu 2014 Mateusz Morawiecki – ówczesny prezes zarządu banku – zapowiedział rebranding nazwy banku na Santander Bank Polska[13], tłumacząc to koniecznością unifikacji nazwy, pod którą spółka Santander działa na świecie[13][14]. Decyzję odwołano na skutek braku konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego, do których zobowiązała się spółka, przejmując bank[15]. 7 września 2018 Zarząd Spółki poinformował o zarejestrowaniu w sądzie rejestrowym zmiany firmy spółki na Santander Bank Polska oraz przeniesieniu siedziby do Warszawy[16][17]. W 2018 bank przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska, obejmującą m.in. W 1999 irlandzka grupa Allied Irish Banks (AIB) nabyła większościowy pakiet akcji (80%) Banku Zachodniego.

Zł za naruszenie, polegające na niezawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą. UODO ustaliło, że bank nie odebrał byłemu pracownikowi dostępu do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, w wyniku czego mógł on przeglądać znajdujące się na profilu płatnika Santander Bank Polska S.A. Dane pracowników Banku w zakresie ich imion i nazwisk, nr PESEL, adresu zamieszkania lub pobytu oraz informacji o zwolnieniach lekarskich stanowiących dane dotyczące zdrowia. Były pracownik pięciokrotnie logował się do platformy PUE ZUS po zakończeniu stosunku pracy, zyskując tym samym nieuprawniony wgląd w dane osobowe pracowników[25]. UODO dowiedział się z artykułu internetowego o upublicznieniu dokumentów bankowych znajdujących się w porzuconej na terenie jednego z osiedli przesyłce, po tym jak została ona uprzednio skradziona w czasie transportu w firmie kurierskiej[26].

W sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. W sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Santander Bank Polska jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, który oferuje rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną.

Osoba, która znalazła dokumenty, zaniosła je bezpośrednio na posterunek policji i oświadczyła, że nie wykonała kopii. W związku z powyższym również osoby, których dane dotyczą, nie zostały poinformowane o naruszeniu ochrony danych osobowych. Bank Zachodni WBK kreował swój wizerunek m.in. Za pomocą kampanii reklamowych, w których pojawiały się międzynarodowe gwiazdy. W kwietniu 2013 roku do kampanii dołączyła Izabela Kuna, która razem z Chuckiem Norrisem reklamowała najnowszy produkt BZ WBK – „Konto Godne Polecenia”.